{short description of image}  
 

NAUKA POBEZHDAT

 
  {short description of image}  
 

Page 12 of text - discussion contnues with more quotations such as Mi strelyaem tsel'no - "U nas propadayet tredtsatayet pulya"

 
     

Return to Xenophon. Return to Ruscity. Return to Rushistory. Return to Ukraine.